Lisansüstü Okuma Listesi

ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

Adonis (2014). Arap Poetikası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 

Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Aksan, D. (2016). Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. İstanbul: Bilgi Yayınevi

Aksoy, B. (1999). Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1999, Cilt 16, Sayı 2, 21–27.

Akyüz, K. (2010). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılap Yayınları

Assman, J. (2003). Kültürel Bellek (Çev: Ayşe Tekin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Atik G. (2011). Sözlü Çeviri Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Sinemis Yayınları

Aytaç, G. (2003). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yayınları

Başkan, Ö. (2003). Lenduistik Metodu. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Berkes, N. (2002). Türkiye'de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Bulut, A. (2008). Basından Örneklerle Çeviride İdeoloji. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Comrie, B. (2006). Dil Evrenselleri ve Linguistik Tipoloji. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI, 2, 541-544.

Connerton, P., (2014). Toplumlar Nasıl Anımsar (Çev: Aladdin Şenel). İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Demircioğlu, C. (2013). El-Cahız’dan Manastırlı Mehmet Rıfat’a: Arap Çeviri Kuramcıları İle Osmanlı Mütercimleri Arasındaki Bağlantılar. Turkish Studies , Vol. 8/13 Fall 2013, p. 739-759.

Enginün, İ. (2015). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yayınları

Eren, C. (2004). Arapça’da Kelime Yapısı ve Çeviri Teknikleri. İzmir: Cantaş Yayıncılık

Erkman Akerson, F. (2015). Edebiyat ve Kuramlar. İstanbul: İthaki Yayınları

Eruz, S. (2010). Çokkültürlülük ve Çeviri: Osmanlı Devleti'nde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Filizok, R., Saltık, E. Eleştiri Kuramları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Finn, R. P. (2003). Türk Romanı İlk Dönem 1872-1900 (Çev: Tomris Uyar). İstanbul: Agora Kitaplığı

Güler İ. (2015). İslam Medeniyetinde Dil İlimleri. İstanbul: İSAM Yayınları

Günay, D. (2013). Metin Bilgisi. İstanbul: Papatya Bilim Yayınları

Hacip, Y. H. (1999). Kutadgu Bilig (Aktaran: Reşit Rahmeti Arat). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Herteg, C. (2014). Orientatios in Modern Stylistics

Hourani, A. (1994). Çağdaş Arap Düşüncesi. İstanbul: İnsan Yayınları

Hüseyin, M. T. (2006). Ta’lîmü’t-ta’bîri’l-kitâbî, el-Abîkân li’n-neşr. Riyad

İmer, K. (-). Dil ve Toplum. İstanbul: Gündoğan Yayınları.

İşler, E., Yıldız M. (2010). Arapça Çeviri Kılavuzu. İstanbul: Elif Yayınları

Johanson, L. (2000). Türk Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (Çev: Nurettin Demir). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Karahan, L. (2012). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları

Kıran Z., Kıran, A. (2013). Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Mete-Yuva, G. (2011). Modern Türk Edebiyatı'nın Fransız Kaynakları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Mez, A. (2013). Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti. İstanbul: İnsan Yayınları

Moran, B. (2004). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Nettle D., Romaine S. (2002). Kaybolan Sesler (Çev: Harun Özgür Turgan). İstanbul: Oğlak Yayıncılık

Newmark, P. (1991). el-Câmi’ fi’t-terceme (Ar. Çev: Hasan Gazâle). Mekke.

Okay, O. (2009). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yayınları

Özön, M. N. (2008). Türkçede Roman. İstanbul: İletişim Yayıncılık

Perin, C. (1946). Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Porzig, W. (1995). Dil Denen Mucize (Çev: Vural Ülkü). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Radlof, W. (1976). Sibirya’dan Seçmeler (Çev: Ahmet Temir)Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

Rifat, M. (2014). 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları (2 cilt). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Sarıkaya, M. (2003). El-Câhız'dan es-Safediye Çeviri Teorisi. Bilimname, Sayı: III,  2003/III, s. 133-151.

Sarıkaya, M. (2005). Huneyn b. İshak. Süryaniler Ve Süryanilik, Orient, Ankara 2005, s.179-191.

Suçin, M. H. (2012). Dünden Bugüne Arapçaya Çevirinin Serüveni. Kurgan Edebiyat

Şerif, M. (1990). İslam Düşüncesi Tarihi, c. III. İstanbul: İnsan Yayınları

Tahir-Gürçağlar, Ş. (2011) Çeviri’nin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları

Tahir-Gürçağlar, Ş. (2011) Çeviri’nin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları

Tanpınar, A. H. (2012). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh Yayınları

Toklu, O. (2015). Dilbilme Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları

Türk Dili Dergisi, Çeviri Sorunları Özel Sayısı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi; "Arap", "Belagat", "Beyan", "Bedî", "Meânî", "Tercüme hareketleri" ve "Tercüme Odası" maddeleri.

Uzun, N. E. (2000). Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Uzun, N. E. (2004). Dil bilgisinin Temel Kavramları. Ankara: Kebikeç Yayıncılık

Ülken, H. Z. (2011). Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları

Ülken, H. Z. (2013). Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları

Zinn, H. (2005). Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi (Çev: Sevinç Sayan Özer) Ankara: İmge Yayınevi

 

ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)

Aristotle (1996), Poetics. London: Penguin Classics.

Aronoff, M., Rees-Miller, J. (2003). The Handbook of Linguistics. New Jersey: Blackwell Publishing.

Asante, M.K., Miike Y. & Yin, J. (eds.) (2008). The global intercultural communication reader. New York and London: Routledge.

Austermühl, F. (2001(). Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome Publishing.

Baker, M. (2009). Critical Readings in Translation Studies. London & New York: Routledge.

Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on translation. London and New York: Routledge, 2nd edition.

Bassnett, S. (1991). Translation Studies. London: Longman.

Bennett, M.J. (ed.) (1998). Basic concepts of intercultural communication. Yarmouth, ME.: Intercultural Press.

Birner, B. J. (2011). Introduction to Pragmatics. New Jersey: Blackwell Publishing.

Blommaert, J. (2005). Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Campbell, L. (2013). Historical Linguistics: An Introduction. Cambridge: The MIT Press.

Croft, D., W. and Cruse, A. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruse, A. (2000). Meaning in Language: An Introduction to Semantic and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Crystal, D. (2006). How language works. London: Penguin.

Deardorff, D.K. (ed.) (2009). The Sage handbook of intercultural competence. London: Sage.

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. London: Longman.

Freud, S. (1994), Interpretation of Dreams. New York: Barnes and Nobles

Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N.,M. (2011). An Introduction to Language. Boston: Wadsworth.

Gile, D. (1997). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Hardwick, L. (2000). Translating Words, Translating Cultures. London: Duckworth.

Harley, T., A. (2010). Talking the talk. New York: Psychology Press.

Hatim, B. and Ian, M. (1997). The translator as communicator. London and New York: Routledge.

Hayes, B., (2009). Introductory Phonology. West Sussex: Blackwell Publishing.

Hoffman, E. (1989). Lost in translation. New York: Penguin.

Holmes, J. (1988). Translated Papers on Literary translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi.

Holmes, J. (2008). An introduction to sociolinguistics. London: Pearson Longman.

Hua, Z. (ed.) (2011). The language and intercultural communication reader. London: Routledge.

Jackson, J. (ed.) (2012). The Routledge handbook of language and intercultural communication. London: Routledge.

Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lieber, R. (2009). Introducing Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.

May, J. (2001). Pragmatics: An Introduction. West Sussex: Blackwell Publishing.

Munday, J. (2001). Introducing translation studies: Theories and applications. London/New York: Routledge.

Ogden, R. (2009). An Introduction to English Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Portner, P., Partee, B., H. (2002). Formal Semantics: The Essential Readings. New Jersey: Blackwell Publishing.

Pym, A. (2014). Exploring Translation Theories . (2nd Edition). London and New York: Routledge.

Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H., Spencer, A. (2009). Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Riemer, N. (2010). Introducing Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Romaine, S. (2000). Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press.

Somers, H. (2003).  Computers and translation: a translator's guide . Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co.

Tallerman, M. (2011). Understanding Syntax. Abington and New York: Routledge.

Van Valin, R., D. Jr. (2004). An Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Venuti, L. (2002). The translation studies reader. Cambridge and New York : Cambridge University Press.

Williams, J; A. Chesterman. (2002). The Map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: Saint Jerome Publishing.

Yule, G. (2010). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

 

ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR DOKTORA PROGRAMI (TÜRKÇE)

Akbulut, A. N. (2004). Söylenceden Gerçekliğe. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Aksoy, B. (2001). Çeviride Çevirmen Seçimleri Işığında Çeviri Eleştirisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 18, Sayı:2/ss.1-16.

Aksoy, B. (2002). Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi. Ankara: İmge Yayınevi

Amman, M. (2008). Akademik Çeviri Eğitimine Giriş. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Bengi-Öner, I. (2000). Çeviribilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Sel Yayıncılık

Bengi-Öner, I. (2001). Çeviri Kuramlarını Düşünürken. İstanbul: Sel Yayıncılık

Demirci, M. (2016). Beytü'l-Hikme. İstanbul: İnsan Yayınları

Dirâsât an vâki'i't-terceme fi'l-vatani'l-arabî, Tunus, 1987.

Diriker, E. (2005). Konferans Çevirmenliği. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Doğan, A. (2003). Sözlü Çeviri Çalışmaları ve Uygulamaları. Ankara: Hacettepe Doktorlar Yayınevi

Doğan, A. (2006). Sözlü Çeviri. Ankara: Siyasal Kitabevi

el-CABİRİ, M. A. (2000). Arap İslam Aklının Oluşumu, İstanbul: Kitabevi Yayınları

EL-İNÂNÎ, M. (2009). İlmü’t-terceme. Kahire

EL-MEHDÂVÎ, F. H. R. "et-Terceme fî ahdi Halîfe Me'mûn", Mecelletu midâdi'l-âdâb, sayı: 9, s. 309-360.

Eren, C. (2000). Modern Tercüme Metotlarına Giriş. Erzurum: Fenomen Yayıncılık

Ersoy, H. (2012). Kavram, Kuram ve Süreç Açısından Tercüme Etkinliği. Ankara: Araştırma Yayınları

Eruz, S. (2000). Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Koşut Metinler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Eruz, S. (2004). Çeviriden Çeviribilime. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Eruz, S. (2008). Akademik Çeviri Eğitimi: Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Göktürk, A. (2016). Çeviri: Dillerin Dili. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Günay, H. Z. (2005). Etkili Sunum Teknikleri.

İşcen, İ. (2002). Çevrim Kuramı. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Jimenez, C. (1992). Approaches to the Teaching of Interpreting in Teaching Translation and Interpreting. Amsterdam: John Benjamins Publishing

Kayaoğlu, T. (1998). Türkiye’de Tercüme Müesseseleri. İstanbul: Kitabevi Yayınları

Köksal, D. (2005). Çeviri Eğitimi: Kuram ve Uygulama, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kuhiwczak, P., LITTAU, K. (2007). A Companion to Translation Studies. Multilingual Matters

Kurultay, T. (1992). Yazın Çevirisinde Yitim. Varlık Dergisi, 1018, s. 28-29.

Öner-Bengi, I. (1999). Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviri Bilim?. İstanbul: Sel Yayıncılık

Özlem, D. (1986). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi

Öztürk, İ. (1999). Tarihsel Süreçte Çeviri. Sakarya Üniversitesi.

Rıfat, M. (2003). Çeviri Seçkisi 1 Çeviriyi Düşünenler. İstanbul: Dünya Aktüel Yayınları

Sâlih H. Y. (-) Hareketü't-terceme fî bilâdi'ş-Şâm fi'l-asri'l-Emevî. Mecelletü ebhâs kulliyyeti'l-insâniyye, c. 11, sayı: 1, 234-249.

Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Siveyrekî, M. A. (2007). et-Ta’bîru’ş-şefevî. Dâru’l-Kindî

Suçin, M. H.  (2013). Öteki Dilde Var Olmak Arapça Çeviride Eşdeğerlik. İstanbul: Say Yayınları

Suçin, M. H.  (2014). Haber Çevirisi Arapça-Türkçe Türkçe- Arapça. İstanbul: Opus Yayınları

Tahîne, İ. M. İlmü’t-terceme el-mu’âsır, Abu Dabi.

Toklu, O. (2003). Şiir Dili ve Çevirisi. Ankara: Akçağ Yayınları

Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Trasborg, A. (Ed.) (1997). Text Typology and Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing

Ürün, A. K. (2015) Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı. Konya: Çizgi Kitabevi

Vermeer, H. J. (2000). "Skopos and Commission in Translational Action" in Lawrence Venuti (ed) The Translation Studies Reader, London and New York: Routledge, s.221-232

Yalçın, P. (2015). Çeviri Stratejileri Kuram ve Uygulama. Ankara: Grafiker Yayınları.

Yanık, N. H. (2013). Türkçeden Arapçaya Çeviri I. Erzurum: Fenomen Yayıncılık

Yazıcı, M. (2004). Çeviri Etkinliği. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Yazıcı, M. (2005). Çeviri Bilimin Temel Kavramları ve Kuramları. İstanbul: Multilingual

Yazıcı, M. (2005). Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Yücel, F. (2007). Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi. Ankara: Dost Yayınevi

Zülfikar, H. (1991). Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

 

ÇEVİRİ VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)

Alcaraz, E. and Hugues, B. (2002). Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Allen, Graham. (2000). Intertextuality. New York: Routledge.

Apter, Emily (2005). The Translation Zone: A New Comparative Literature. New Jersey: Princeton University Press.

Auerbach, Erich (1953). Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. New Jersey: Princeton University Press.

Austin, J.L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.

Baker, M. (2006). Translation and Conflict: A Narrative Account. London & New York: Routledge.

Baker, M. Saldanha, G. (2008). Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Second Edition. London & New York: Routledge.

Bakhtin, Mikhail (1981). The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press.

Bakhtin, Mikhail (1984). The Dialogic Imagination or Rabelais and His World. Bloomington IN: Indiana University Press.

Bakhtin, Mikhail (1986). Speech Genres and Othr Late Essays. Austin: University of Texas Press.

Barthes, Roland (1957), Mythologies. New York: Hill and Wang.

Barthes, Roland (1974). S/Z. New York: Hill and Wang.

Barthes, Roland (1978). Image, Music, Text. New York: Hill and Wang.

Bauman, Richard (2004). A World of Others’ Words: Cross-Cultural Perspectives on Intertextuality. UK: Blackwell Publishing.

Bergson, Henri (1911), Creative Evolution. New York: Dover Publishing.

Bhabba, Homi K. (1994), The Location of Culture. London and New York: Routledge.

Bowker, L. (2002).  Computer-aided translation technology : a practical introduction.  Ottawa: University of Ottawa Press.

Butler, Judith (1999). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London and New York: Routledge.

Butler, Judith (2009). Frames of War: When is Life Grievable?. New York: Verso Books.

Byrne, J. (2006).  Technical translation: usability strategies for translating technical documentation.  Dordrecht: Springer.

Césaire, Aimé (1972). Discourse on Colonialism. New York and London: Monthly Review Press.

Derrida, Jacques (1967). Of grammatology. Baltimore: John Hopkins University Press.

Derrida, Jacques (1978). Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press.

Díaz-Cintas, J. & Remael, A. (2007). Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St Jerome Publishing.

Even-Zohar, I. (1990). Polysystems Studies. Poetics Today. 11(1) Spring.

Gentzler, E. (2001). Contemporary Translation Theories (Revised, second edition). Clevendon: Multilingual Matters.

Gillies, A. (2005). Note-taking for Consecutive Interpreting - A short course, Translation Practices Explained 8. Manchester: St. Jerome Publishing.

Green, J., M. (2001). Thinking through Translation. Athens/London: U. Georgia Press.

Hatim, B. and Munday, J. (2004). Translation: An advanced resource book. London : Routledge.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and web localization. Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge.

K. M. Jaszczolt. (2002). Semantics and Pragmatics. London: Longman.

Kristeva, Julia (1980). Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: Columbia University Press.

Mayoral, R. (2003). Translating Official Documents. Manchester: St. Jerome Publishing.

McEnery, T., Hardie, A. (2012). Corpus linguistics: method, theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Moi, Toril (ed.) (1986). The Kristeva Reader. New York: Columbia University Press.

Montalt, V. and Davies, M., G. (2007). Medical Translation Step by Step. Manchester: St Jerome Publishing.

Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.

Pym, A. (1998). Method in Translation History. Manchester: St Jerome.

Quah, C. K. (2006). Translation and technology.  London: Palgrave MacMillan.

Saldanha, G., O'Brien, S. (2014). Research Methodologies in Translation Studies, Reprint Edition. New York and London: Routledge.

Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins.

Venuti, L. (1995). The Translator's Invisibility. A History of Translation. London: Routledge